Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BCT ngày 14/9/2016 của Bộ Công Thương


1. Văn bản triển khai thực hiện Thông tư số 19/2016/TT-BCT: => 1270/SCT-QLNL.pdf

2. Chi tiết Thông tư: => thongtu19/2016/TT-BCT.pdf


.