Danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31

Danh mục tài liệu thi tuyển công chức lần thứ 31: Môn kiến thức chung, môn nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học, Ngoại ngữ ban hành kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 8/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

=> Chi tiết danh mục tài liệu:

1. Môn kiến thức chung: Kienthucchung.pdf

2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:Chuyennganhqltt.pdf

3. Môn Tin học: tin-hoc-1.pdftin-hoc-2.pdf

4. Môn ngoại ngữ: tai-lieu-on-thi-tieng-anh-trinh-do-a1.pdftai-lieu-on-thi-tieng-anh-trinh-do-a2.pdf