Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phát triển khí và các ựu án có nhu cầu sử dụng khí

     

Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phát triển khí và các dự án có nhu cầu sử dụng khí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2035=> Chi tiết Báo cáo Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch Khí.pdf