Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020 kèm theo Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 29/12/2015. Đồng thời giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai.

Thực hiện Quyết định số 1073/QĐ-TTg ngày 12/7/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Kê hoạch tổng thê phát triển thương mại điện tử (TMĐT) giai đoạn 2011- 2015; sau 5 năm triển khai và thực hiện, TMĐT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã và đang đóng góp tích cực cho sự phát triền kinh tế - xã hội của tnh nhà.

Trong đó, các doanh nghiệp đã tiến hành các giao dịch thương mại điện tử loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng hoặc doanh nghiệp với doanh nghiệp với 100% doanh nghiệp sử dụng thư điện tử trong hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin; 40% doanh nghiệp có trang thông tin điện tử, cập nhật định kỳ thông tin hoạt động và quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp30% doanh nghiệp tham gia các website thương mại điện tử để mua bán các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ liên quan tới hoạt động sản xuât kinh doanh của doanh nghiệp

Bước đầu hình thành các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử lọại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng: 50% các siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sợ phân phối hiện đại cho phép người tiêu dùng thanh toán không đùng tiền mặt khi mua hàng; 20% cơ sở kinh doanh phát triển các kênh giao dịch điện tử phục vụ người tiêu dùng.

Phần lớn dịch vụ công điển hình liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh được cung cấp trực tuyến từ mức độ 2 trở lên.

Tuy nhiên, hiện nay nhân lực bố trí cho công tác TMĐT tại các cơ quan nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu. Hầu hét các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa nên cán bộ chuyên trách về TMĐT chiếm tỉ lệ rất ít, chủ yếu là kiêm nhiệm; kinh phí ngân sách đầu tư cho phát triển TMĐT còn hạn hẹp nên một số nội dung của kế hoạch chưa triển khai được; môi trường pháp lý cho TMĐT đang từng bước được hoàn thiện, nhưng phần lớn mới là các văn kiện dưới luật, quyền lợi của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều chưa được bảo đảm bằng một hệ thống pháp luật hợp lý. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đã xây dựng website nhưng vẫn chỉ đừng ở mức cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ chưa có chức năng bán hàng, thanh toán trực tuyến trên website. Môi trường xã hội và tập quán kinh doanh cùng với nhận thức của người dân cũng là một trong những trở ngại cần được tháo gỡ trong thời gian tới.

Với vai trò quan trọng của TMĐT, Kế hoạch phát triển TMĐT tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020 nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển, đưa TMĐT trở thành một hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong đại bộ phận doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân trong tỉnh; góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp; thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hịện đại hoa phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay.

Theo đó, trên cơ sở nguồn vốn đầu tư phát triên trung hạn giai đoạn 5 năm 2016 — 2020 vận động các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng TMĐT; Phấn đấu đạt 100% doanh nghiệp sử dụng thư điện tử trong hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin; 50% doanh nghiệp có website riêng; 30% doanh nghiệp tham gia website TMĐT để mua bán các sản phâm hàng hóa và dịch vụ và thúc đẩy việc úng dụng các tiện ích hỗ trợ người tiêu dùng tham gia TMĐT.

Phấn đấu đạt 100% các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn được trang bị kiến thức, kỹ năng, hiểu biết về những lợi ích từ TMĐT đem lại và có những ứng dụng thực tế phục vụ công tác phát triển TMĐT

Phấn đấu đạt 1.000 lượt cán bộ doanh nghiệp, cán bộ quản lý nhà nước được tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn về thương mại điện tử; 1.500 lượt thanh niên khởi nghiệp từ các địa phương trong tỉnh được đào tạo, tập huấn về chuyên ngành TMĐT.

Đưa hình thức mua sắm trực tuyến trở thành một trong những hình thức mua hàng phổ biển của người tiêu dùng. Xây dựng vận hành và khai thác có hiệu quả Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Quảng Trị triển khai dịch vụ công trực tuyến tương tác giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp về cung cấp thông tin phục vụ điều hành và phát triển sản xuất kinh doanh.

Xây dựng và triển khai kế hoạch hợp tác phát triển TMĐT với các tỉnh khu vục Bắc Trung Bộ, các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên và các địa phương trên Hành lang kinh tế Đông – Tây.

Đối với các nhiệm vụ cụ thể thì tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về TMĐT cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân; đào tạo phát triển nguồn nhân lực; chú trọng các hoạt động hỗ trợ ứng dụng TMĐT; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về TMĐT; phát triển các giải pháp về TMĐT...

Tổng kinh phí dự kiến triển khai Kế hoạch phát triền TMĐT ca tinh Quảng Trị giai  đoạn 2016 - 2020 là: 6.738 triệu đồng. Trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ là 4.108 triệu đồng; kinh phí ngân sách tinh là 1.912 triệu đồng, còn lại là đóng góp của cáo tổ chức, dọanh nghiệp tham gia Chương trình.

Nguồn tin: Theo www.quangtri.gov.vn