Công bố Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030

.

.

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030; 

Sở Công Thương đã có Văn bản số 1547/SCT-QLCN ngày 29/12/2016 để công bố quy hoạch, gửi sản phẩm quy hoạch đến các Sở, ngành, địa phương; các doanh nghiệp và nhân dân để biết và triển khai thực hiện.

Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030, gồm 4 chương, các phụ lục, hệ thống bản đồ. Nội dung chính từ nay đến năm 2020 như sau:

- Đối với quy hoạch khoáng sản cát sỏi: Quy hoạch khai thác, sử dụng 22 diện tích thuộc 15 điểm mỏ với tổng diện tích 177,08 ha, tổng trữ lượng là 5.553,53 ngàn m3; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 28 diện tích thuộc 23 điểm mỏ với tổng diệc tích 226,65 ha, tổng tài nguyên là 7.602,28 ngàn m3.

- Đối với quy hoạch khoáng sản đá làm VLXD thông thường: Quy hoạch khai thác, sử dụng 9 diện tích thuộc 7 điểm mỏ với tổng diện tích là 338 ha, tổng trữ lượng là 94.076,73 ngàn m3; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 10 diện tích thuộc 10 điểm mỏ với tổng diện tích các điểm mỏ là 470,74 ha, tổng tài nguyên là 209.923,7 ngàn m3.

- Đối với quy hoạch sét gạch ngói đến năm 2020: Quy hoạch khai thác, sử dụng 2 điểm mỏ với tổng diện tích các điểm mỏ là 38,0 ha, tổng trữ lượng là 1.064,09 ngàn m3; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 5 điểm mỏ với tổng diện tích  là 540,75 ha, tổng tài nguyên của 5 điểm mỏ là 8.652 ngàn m3.

- Đối với quy hoạch khoáng sản than bùn đến năm 2020: Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 2 điểm mỏ với tổng diện tích là 74,59 ha, tổng tài nguyên là 391,14 ngàn m3.

- Quy hoạch khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đến năm 2020: Quy hoạch khai thác, sử dụng 01 điểm mỏ titan ở Thủy Khê; Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 02 điểm mỏ: Điểm mỏ vàng A Bung và điểm mỏ sắt Làng Hồ. Ngoài ra, trong giai đoạn này có thể kêu gọi đầu tư điều tra làm rõ một số điểm mỏ, lập hồ sơ trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt là khu vực khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với các điểm mỏ: sắt Khe Bạc, quặng sắt limonit Hải Phú và sét gốm sứ Phú Hưng.

Sản phẩm quy hoạch được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương Quảng Trị, địa chỉ: http://socongthuong.quangtri.gov.vn/index.php/vi/news/Quy-hoach/, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tìm hiểu, nghiên cứu để thực hiện./.

Tác giả bài viết: Đoàn Ngọc Định, TP. QLCN Sở Công Thương