Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 của Sở Công Thương


Chi tiết: => XEM TẠI ĐÂY


.