Kế hoạch Duy trì và cũng cố Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) của Sở Công Thương Quảng Trị năm 2018


.