Báo cáo tình hình thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2019 của Sở Công Thương

.